POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Godło RP

Rekrutacja


INFORMACJE OGÓLNE

Co roku szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych.

Odbywa się ona w formie indywidualnego badania przydatności kandydatów.

Badane są m.in.:

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki.

Od 1 marca do ostatnich dni kwietnia każdego roku szkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (opublikowano: Dz. U. z 2019 r. poz. 686) oraz na podstawie art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) sekretariat przyjmuje niżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek / Kwestionariusz - wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Podpisane załączniki z oświadczeniami.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art.142 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59).

Ponadto od września do grudnia szkoła organizuje raz w miesiącu Komisję Badania Uzdolnień.
Są to spotkania mające na celu poinformowanie Rodziców zainteresowanych kształceniem muzycznym o posiadanych przez dzieci predyspozycjach w tym kierunku. Chętni mogą zgłaszać się na takie przesłuchania w dniach określonych w terminarzu na dany rok szkolny bez konieczności wstępnego umawiania się.


REGULAMIN REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, gdy korzystał z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym chce rozpocząć naukę w szkole muzycznej I stopnia, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (publiczną lub niepublicznę zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.XII.2016 r.) oraz nie więcej niż 10 lat.

 2. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie od 1 marca do końca kwietnia.

 4. Terminy przeprowadzenia badania przydatności ustala dyrektor szkoły.

 5. Do przeprowadzenia badania uzdolnień dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

 6. W zależności od ilości kandydatów dyrektor powołuje odpowiednią ilość zespołów kwalifikacyjnych.

 7. Skład zespołu kwalifikacyjnego liczy co najmniej 3 osoby.

 8. Badanie kandydatów obejmuje sprawdzenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie i jest przeprowadzane w oparciu o test opracowany przez pedagogów szkoły.

 9. Realizacja każdego zadania testu oceniana jest w skali od 1 do 5 punktów.

 10. Suma uzyskanych punktów podzielona przez ilość zrealizowanych zadań daje średnią punktację.

 11. Zespoły kwalifikacyjne po zakończeniu badań sporządzają protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych wraz z uzyskaną punktacją.

 12. Podstawą zakwalifikowania kandydata jest uzyskanie punktacji od 5,00 do 4,00.

 13. O kolejności umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły decyduje uzyskana punktacja.

 14. W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w art. 131 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59.

 15. Kryteria wymienione w Art.20 ust.5 Ustawy o systemie mają jednakową wartość.

 16. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.

 17. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły dyrektor ogłasza w ciągu siedmiu dni po zakończeniu badania uzdolnień.

 18. Lista osób przyjętych do szkoły zostaje ogłoszona do 20 czerwca każdego roku szkolnego.

 19. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, na zasadach obowiązującego regulaminu.

 20. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata do klasy programowo wyższej niż pierwsza w oparciu o ustalenie przez komisję kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 21. Szkoła prowadzi w ramach rekrutacji okresową działalność konsultacyjną (Komisje Badania Uzdolnień w terminach określonych w rocznim harmonogramie pracy).